Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2020 roku:

Segregacja odpadów (do tej pory dobrowolna) stała się obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów, zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok na :

  • worek żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • worek zielony przeznaczony na szkło,
  • worek niebieski przeznaczony na papier i tekturę,
  • worek brązowy przeznaczony na odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • worek czarny przeznaczony na pozostałości nienadające się do segregacji jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Od stycznia 2020 roku nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości, którzy oddają odpady w sposób segregowany wynosi 21 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca;za niesegregowanie odpadów będą nakładane kary. Jeśli firma odbierająca odpady z danej nieruchomości stwierdzi, że są one nieposortowane, powiadomi o tym gminę. To zaś będzie oznaczać znacznie wyższe opłaty w wysokości dwukrotności stawki opłaty podstawowej ustalonej przez radę gminy tj. 42 złote od mieszkańca. Kara nałożona będzie za każdy miesiąc, w którym stwierdzono brak segregacji

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy sami będą kompostować bioodpady w kompostownikach przydomowych (zarówno odpady kuchenne jak i  odpady zielone) mogą uzyskać zniżkę w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca. W celu uzyskania zniżki konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umożliwiającej naliczenie niższej stawki opłaty.

Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Gminy Sanok w pokoju o nr 503 – V piętro lub  w sekretariacie, w godzinach od 7.30 do 15.30. Druk deklaracji jest również dostępny na stronie https://odpady.gminasanok.pl w zakładce „Deklaracja”.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym wójt stwierdza utratę prawa do zwolnienia.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zbiórka wielkogabarytów roku odbywać się będzie 1 raz w roku. Wielkogabaryty będą odbierane wyłącznie z posesji po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Gminy w Sanoku. Ponadto, wielkogabaryty można dostarczać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dla mieszkańców Gminy Sanok dostępne są dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów: PSZOK w Sanoku (baza SPGK), oraz PSZOK w Pisarowcach (dawna baza Kółka Rolniczego).

W punktach w Sanoku i w Pisarowcach odbierane są również tekstylia – odpadów z tekstyliów nie należy wystawiać łącznie z odpadami zmieszanymi, ponieważ są one powodem częstych awarii linii sortowniczych.

Popiół w 2020 roku odbierany będzie z posesji tylko 2 razy w roku, można go również dostarczać własnym transportem do Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:PSZOK w Pisarowcach (dawna baza Kółka Rolniczego);

Zmianie ulega również system zaczytywania kodów poprzez zmianę z kodu kreskowego na kod QR (ograniczy to problem z odczytywaniem kodów w trudnych warunkach atmosferycznych).

Sposób segregacji opisany jest na odwrocie harmonogramów odbioru odpadów. Zapraszamy do analizy tych zapisów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>