WYŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

Z dniem 1 marca 2019 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne zarówno dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, zgodnie z Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 25.01.2019 r. poz. 646).

Nowa stawka wyniesie 12 zł od każdego mieszkańca, w przypadku prowadzenia segregacji odpadów oraz 23 zł od mieszkańca w przypadku oddawania zmieszanych odpadów.

Wzrosną również stawki od pojemnika, które mają zastosowanie dla podmiotów gospodarczych.

Stawki od pojemnika, stosowane dla właściciele nieruchomości niezamieszkałych, kształtują się następująco:

w przypadku oddawania śmieci segregowanych:

18,00 zł – za pojemniki 60 l

38,00 zł – za pojemniki 120 l

76,00 zł – za pojemniki 1240 l

230,00 zł – za pojemniki 1100 l

870,00 zł – za pojemniki 7 m³

w przypadku oddawania śmieci zmieszanych:

36,00 zł – za pojemniki 60 l

76,00 zł – za pojemniki 120 l

152,00 zł – za pojemniki 1240 l

345,00 zł – za pojemniki 1100 l

1305,00 zł – za pojemniki 7 m³

W związku ze zmianą stawki nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości opłaty i wystarczy, że w terminie wnoszenia opłat uiści ją w wysokości podanej w zawiadomieniu. Właściciele nieruchomości, którzy nie zapłacą opłaty wyliczonej według nowej stawki, otrzymają decyzję o wysokości opłaty wyliczonej przy zastosowaniu nowych stawek.

Zmiana stawki wynika ze znacznego wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty zagospodarowania odpadów w instalacji regionalnej z ceny 307,80 zł/tonę w 2014 roku  i 399,60 zł/tonę w roku 2018 wzrosły do 538,92 zł/tonę w 2019 roku. Nastąpił znaczny wzrost cen w pozostałych instalacjach, do których przekazywane są odpady selektywnie zebrane, obejmujące zarówno surowce wtórne jak i odpady uciążliwe, takie jak odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów, czy opony zbierane w gminnych punktach i w zbiórkach objazdowych. Po wprowadzeniu przepisów dotyczących limitów magazynowania odpadów oraz składowania odpadów o dużej kaloryczności, znacznie zmalał popyt na frakcje palne odpadów, których duże ilości powstają zarówno z przetwarzania odpadów zmieszanych jak równie doczyszczania odpadów surowcowych. Sytuacja ta powoduje, że za zagospodarowanie odpadów płacimy nie tylko coraz więcej ale też coraz trudniej przekazać je do zagospodarowania, a odbiorców trzeba szukać w całej Polsce i za granicą. Efektem tych problemów jest znaczy koszt gospodarowania odpadami.

Z analizy finansowej systemu gospodarki odpadami wynika, że w roku 2019  przy utrzymaniu dotychczasowych stawek, deficyt wyniósł by 400 tysięcy złotych.

W tej sytuacji zmiana stawek opłat za odpady jest koniecznością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>