Śmieci w mojej gminie

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje już od ponad roku, jednak wokół tematu „śmieci” wciąż pojawia się wiele pytań. Gdzie szukać na nie odpowiedzi? Na tej stronie zostały zamieszczone najważniejsze  informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sanok – obowiązująca deklaracja, aktualne stawki, ujednolicone akty prawa miejscowego oraz informacje, których obowiązek publikowania wynika z ustawy.

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy jest uregulowana ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednak rewolucyjne zmiany, wprowadzone w niej ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, spowodowały „nowe” podejście do gospodarki odpadami.

Każdy człowiek – mieszkaniec, przedsiębiorca, turysta – wytwarza  odpady, ale to, co z nimi robi często zależy od jego pomysłowości. Stary system gospodarki odpadami oparty był na opłatach za śmieci, które zostały odebrane. Powodowało to, że wiele odpadów nie trafiało do właściwego odbiorcy. Kłęby duszącego dymu z kominów, sterty śmieci w lasach i nad rzekami to nierzadki obrazek naszego krajobrazu.

Nowy system gospodarki odpadami polega na innym podejściu do odpowiedzialności za odpady. Każdy wytwarza śmieci, więc każdy ponosi opłaty, według zasady „zanieczyszczający płaci”. Gmina nie tylko organizuje odbiór odpadów, ale jest również odpowiedzialna za ich właściwe zagospodarowanie – po pierwsze recykling i odzysk,  wysypisko to ostateczność.