Odbierające odpady

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Sanok:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSPRZĘT

Czesław Grządziel

Adres siedziby: 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Tel./ 134646000, 885660077, fax. 134646002

e-mail: phu-transprzęt@wp.pl

Podmiot posiada zawarta umowę  z Gminą Sanok, na podstawie art. 6d ust. 1 i art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 ze zm.)


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sanok zamieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki /kompostownia, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Składowisko „Krosno”, ul. Białobrzeska 108,  38-400 Krosno

Kompostownia, ul. Białobrzeska 108,  38-400 Krosno