Opłaty

UCHWAŁA O STAWKACH

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności:

Pobierz plik : Uchwała Nr V_31_2019   


TERMINY WPŁAT

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/96/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Pobierz plik : XIII 96 Uchwała w sprawie terminu i częstotliwości uiszczania opłat

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, począwszy od 1 lipca 2013r. w terminie:

 1.  za miesiące styczeń, luty, marzec – do dnia 15 marca;
 2. za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 15 maja;
 3.  za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 15 września;
 4.  za miesiące październik, listopad, grudzień – do dnia 15 listopada; 

 2. W przypadku gdy obowiązek uiszczenia opłaty powstał w danym kwartale po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1, opłatę należy uiścić nie później niż w następnym kwartalnym terminie płatności, tj. nie później niż razem z opłatą za następny kwartał.

 3. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1, należne kwoty dopłat należy uiścić nie później niż w następnym kwartalnym terminie płatności, tj. nie później niż razem z opłatą za następny kwartał.


SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT

OPŁATY ZA ŚMIECI NALEŻY WNOSIĆ BEZ WEZWANIA.

 Wymagane jest, aby opłaty za dany kwartał wpłynęły na konto gminy  w terminach:

do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;
do 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień;
do 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec;
do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.

 

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ:

 1.  na konto, którego numer został podany indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w informacjach o wysokości opłaty;
 2.  na konto podstawowe Gminy Sanok :   Nr konta bankowego  Podkarpacki Bank Spółdzielczy    70 8642 1184 2018 0025 7912 0001
 3. w kasie Urzędu Gminy Sanok ul. Kościuszki 23 , II piętro, pok. Nr 205
 4. u  inkasentów  –  wyłącznie kwartalnie.

 

STAWKI  OPŁAT

Właściciele nieruchomości zamieszkałych czyli budynków mieszkalnych, stosują stawki od mieszkańca

Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – 12   zł miesięcznie od mieszkańca

Jeżeli nie jest prowadzona segregacja odpadów – 23 zł miesięcznie od mieszkańca

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne czyli takich, na których prowadzone są działalności gospodarcze, kulturalne, oświatowe, handlowe, hotelarskie i inne nie związane z funkcją mieszkaniową stosują stawki od pojemnika w jaki wyposażona jest ich nieruchomość.

Pojemność pojemnika lub worka Miesięczne stawki za pojemnik jeżeli odpady są segregowane: Miesięczne stawki za pojemnik jeżeli odpady nie są zbierane  selektywnie:
60 l 18 zł 36 zł
120l 38 zł 76 zł
240l 76 zł 152 zł
1100l 230 zł 345 zł
7 m3 870 zł 1305 zł

DOMKI LETNISKOWE WYKORZYSTYWANE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Właściciele domków letniskowych wykorzystywanych przez część roku, na których powstają odpady komunalne są zobowiązania do ponoszenia opłaty ryczałtowej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłatę należy wnosić raz w roku w terminie do 15 września. Opłata od domków letniskowych wynosi 56 złotych/rok – jeżeli odpady są oddawane w sposób selektywny lub 88 złotych/rok – jeżeli odpady są oddawane w sposób nieselektywny.

Uchwała_207_domki letniskowe.doc

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ:

 1.  na konto, którego numer został podany indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w informacjach o wysokości opłaty;
 2.  na konto podstawowe Gminy Sanok :   Nr konta bankowego  Podkarpacki Bank Spółdzielczy    70 8642 1184 2018 0025 7912 0001
 3. w kasie Urzędu Gminy Sanok ul. Kościuszki 23 , II piętro, pok. Nr 205
 4. u  inkasentów  –  tylko we wrześniu

Właściciele domków letniskowych są zobowiązani do złożenia deklaracji. Pobierz deklarację: Deklaracja [D-2] Załącznik_208_deklaracja domki letniskowe