Nowe stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sanok Nr XXV/206/16 z dnia 14 listopada 2016 roku „w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2016, poz. 3891) od stycznia 2017 roku obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki dla mieszkańców

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie segregują odpadów zapłacą w roku 2017 opłatę w wysokości 15 złotych za osobę miesięcznie.

Wyższe stawki zapłacą również właściciele nieruchomości niezamieszkałych

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych prowadzących segregację, stawki miesięczne będą wynosiły:

za pojemnik 60 l          – 14 zł

za pojemnik 120 l        – 28 zł

za pojemnik 240 l        – 56 zł

za pojemnik 1100 l      – 180 zł

za pojemnik 7 m3         – 680 zł

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie segregują odpadów, zapłacą stawki miesięczne w wysokości:

za pojemnik 60 l          – 24 zł

za pojemnik 120 l        – 48 zł

za pojemnik 240 l        – 88 zł

za pojemnik 1100 l      – 270 zł

za pojemnik 7 m3         – 1100 zł

 

Wszyscy właściciele nieruchomości objęci zmianą stawki otrzymają indywidualne zawiadomienia o wysokości nowej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250 ze zm.), Wójt zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej  deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, ale uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>